80 %

Čornej, Petr; Bartlová, Milena - Velké dějiny zemí Koruny české VI.

Více informací k této knize najdete v detailu
Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VI. nás přivádí do doby bezprostředně po husitských válkách, do let 1437 - 1526. Autorem je převážně Petr Čornej, Milena Bartlová napsala dvě kapitoly o výtvarném umění. Celý svazek předvádí zmítání Koruny české fakticky, nábožensky i národnostně rozdělené a přesto překvapivě držící pohromadě navzdory úsilí takřka všech, urvat si co nejvíce. Toto opravdu nepřehledné období zastupované v hodinách dějepisu jmény Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka a obou Jagellonců však v detailním popisu přineslo zvraty opravdu nečekané, zázračná vítězství i zcela prozaické pády.

Husitská revoluce svým způsobem předběhla dobu, jak je ostatně nastíněno v závěru tohoto svazku v Lutherově přihlášení se k jejím ideálům. Co se ve století 15. podařilo utlouct jako etnický vrtoch Čechů o sto let později jako etnický vrtoch v němčině převálcovalo Evropu a nebýt španělské bezedné zlaté studně v Novém světě, bylo by ji změnilo mnohem hlouběji. Dnes pochopitelně můžeme spekulovat, zda si Češi husitstvím podřízli větev k úspěchu nebo naopak využili svou šanci zapsat se do světových dějin. Rozhodně stojí za to do těchto velice turbulentních událostí na přelomu středověku a novověku nahlédnout.

Kniha je tradičně velkoryse zpracována jak po stránce formální tak po stránce obsahové. Poznámky, literatura, rejstříky, množství černobílých ilustrací v textu a barevné přílohy na křídovém papíře. Řekl bych, že v tomto díle je výrazně posílen rozsah kulturních kapitol. Zejména rozšíření knihtisku je věnována velká pozornost. V Praze byl tiskem vydán první běloruský překlad Bible (Francisk Heorhij Skoryna - na Klementinu má pamětní desku), od roku 1519 v ní byla hebrejská tiskárna, ovšem první český tisk, jakož i použití češtiny v zápisech zemských sněmů Praze a potažmo Čechám vyfoukla Morava.

Husitské války zanechaly Korunu českou notně pochroumanou. Protipapežský basilejský koncil sice přijal kompaktáta, ale jak koncil, tak kališníci jejich (záměrně) nejasné formulace chápali jinak, to jest zcela opačně. Zatímco kališníci v ně věřili na věčné časy, koncil je chápal na chvilku - než se mladí vyblbnou. I husité pošilhávali po zavedení povinnosti kalicha pro všechny, ale k tomu jim chyběla síla, stejně jako katolíkům k jejich potření. Faktická rovnováha sil pak umožnila zcela novátorská řešení, ale byla i příčinou jakési "permanentní revoluce" táhnoucí se přes celých 700 stran tohoto dílu, zhruba stejně tolik stran dílu následujícího až ke třicetileté válce, kdy si konfesní řešení české otázky vyžádalo ztrátu 2/5 českých zemí, odsun na totální periférii světového dění a téměř vyhubení Čechů jako národa.

Prozatím jsme však krátce po smrti Zikmunda Lucemburského (9.12. 1437) po níž zbyly v Lucemburském domě dvě ženy. Po jedné se stal dědicem Rakous, Českého a Uherského království Albrecht V. Habsburský (dobrý Němec, co se nikdy nenaučil ani česky ani maďarsky). Druhá z nich, Eliška, dcera Jana Zhořeleckého, Koruně české právě probendila Lucemburské velkovévodství, které zastavila Filipu III. Dobrému, který už Karlovi a Václavovi odmítal vrátit říšská léna v Limbursku, Brabantu, Hollandu, Zeelandu a Henegavsku. (Ono se u nás vůbec málo mluví o tom, že Lucemburkové měli obecně úspěchy jenom v jedné části říše, zatímco v ostatních je stíhaly spíše kolosální neúspěchy.)

Habsburk na českém trůně radikálním kališníkům nevoněl a na sjezdu v Mělníce 1438 zvolili českým králem Jagellonce Kazimíra, ačkoliv tím riskovali ztrátu Moravy, kterou Zikmund vytrhl z Koruny české a Albrecht v ní měl nezadatelná dynastická práva od 1423 a Slezska, které by padlo jako platba za polskou vojenskou pomoc. Tento příklad budiž ukázkou, že obě strany konfliktu neváhaly pro své okamžité zájmy obětovat prakticky cokoli a s výjimkou velkých vojenských střetnutí, jichž se každá strana bála se udávalo takřka úplně vše, od náboženského štvaní (kompaktáty zakázaného) po organizované loupežnictví.

Kromě boje konfesního totiž Korunou zmítaly též třenice stavovské. Husitská revoluce vynesla k moci měšťanstvo o které se ovšem nezbytně opírala. Hra na českém poli tak probíhala v několika vrstvách, přičemž účastníci neváhali měnit strany. Táborský radikál Jan Kolda ze Žampachu se například vine polovinou knihy na všech stranách s výraznou převahou své vlastní. Již na straně 39 se s ním seznámíme jako s uchvatitelem Náchoda.

Kromě zmíněné faktické a později marně reklamované ztráty Lucemburska je opravdu obdivuhodné, že odpadla pouze tři knížectví ve Slezsku, (Sěveřsko obsadil krakovský biskup, Osvětimsko složilo hold polské koruně, ale Zátorsko bylo 1494 vykoupeno). Jiří z Poděbrad dosáhl alespoň formální závislosti Dolní Lužice, její stavy však neuznaly Ladislava a setrvaly v zástavě Fridricha II. Braniborského, který se nakonec dědičným držitelem Chotěbuze jako českého léna, když se zřekl dolnolužické zástavy. České stavy za českou korunu požadovaly připojení tu Rakous (Ladislav pohrobek odmítl), tu Bavorska (Albrecht V. Bavorský uměl česky, ale odmítl raději i korunu).

Mluvíme-li o Jiřím z Poděbrad, zasloužilo by se zmínit, že jeho obsazení Prahy bylo patrně nejlépe připravenou akcí v českých dějinách. Padl při ní jediný muž. Po konverzi Menharta z Hradce ke katolicismu byl odchycen rožmberský posel vezoucí list o připravovaném vpádu Fridricha II. Mírného ze Saska proti Poděbradské jednotě. Jiří si vůbec vedl dobře. Ve stejném roce, kdy papež povolil najímání exkomunikovaných (tj. husitů) do katolických armád se mu vzdal Tábor se svou autonomní církví. Za horentní sumu koupil častolovické dědictví, včetně zástavní držby Kladska, Münsterberska a Franknštejna. Pokud vám posledně jmenované něco připomíná, tak ano, je to ten Frankenstein od Marry Shelley, na mapě hledejte Żąbkowice Śląskie. Roku 1455 dobyl Most držený jako zástava Saskem. Wettinové si ovšem mohli ponechat 60 lokalit v Sasku, ale nesměli je spojit se Saským kurfiřstvím. Za 20,000 zlatých jim byla ustoupena Pirna. Nadřazenost Koruny české uznala i vrchnost menších lén v Durynsku, Míšeňsku a Vogtlandu. Nejstarší Jiřího syn Viktorin byl 1459 císařem povýšen na knížete münsterberského a hraběte kladského, což by mu otevíralo cestu k dědičné koruně. Nakonec se Viktorin nestal českám králem, Morava nebyla 1464 postavena na roveň Čechám a nepovedl se ani spolek křesťanských vládců proti Turkům, který měl být ustaven 1464.

Urovnání vztahů v Uhrách rozvázalo papežovi ruce a ten Jiřímu z Poděbrad podťal nohy. Kruciáta bez českého krále sice vyvrátila jen bogomilské Bosenské království, ale v českém království série porážek ve druhé husitské válce oslabila Jiříkovu stranu a 1469 byl Matyáš Korvín katolíky prohlášen králem. Polská strana jeho volbu okamžitě zpochybnila a na sněmu v Kutné Hoře Dobiesław Kurozwecki zvaný Lubelczyk vášnivým projevem o česko-polské spřízněnosti a polské pomoci husitům otevřela dveře Jagelloncům na český trůn, vzdor papežově výtce, že Jagellonce zvolila banda heretiků. Situace prvních husitských válek se opakovala, Korvín nedobyl Čechy a polská výprava nesvrhla Korvína, který zahájil unifikaci Slezska, k nemalé radosti jeho stavů, která jej tolik vítaly. Na východě mezitím sílila moc Vysoké porty; 1475 uznalo její vládu Valašsko a padla kolonie Janovanů na Krymu. Pravou tečkou za vládou neurozeného krále (což jej spojovalo s Jiřím Poděbradou) byl nástup Vladislava Jagellonského na uherský trůn po jeho smrti.

Pro Korunu českou nastaly časy na okraji. Král sídlil v Uhrách, struktura zemí se rozvolňovala, stavy tvořily vládu i její instituce. Trend byl tedy opačný než v Anglii a Francii směřující k velmocenské úloze. České království tak mělo blíže ke "šlechtické republice" (vládu tvořili nejvyšší zemští úředníci) spíše než ke klasické monarchii. Vladislavské zřízení zemské pod taktovkou pánů zcela popřelo politická práva měst, ačkoliv se ji dlouhodobě nepodařilo města zcela odstavit. Bitva u Schönbergu 1504 byla navíc tečkou za slávou české-husitské vojenské strategie. Tradiční národnostní nenávisti už byly plně etablovány.

Snahy Jana Zápolského získat silou ruku dcery Vladislava Jagelonského vedly k tajné dohodě Jagellonců s Habsburky a ta pak po bitvě u Moháče k nástupu Ferdinanda Habsburského a jeho španělské politické školy vycházející z pronásledování měst. Cesta dolů začala.

Ve výše uvedeném nástinu obsahu není zmíněn náboženský vývoj, k čemuž připojím snad jedinou zmínku: Chvála bláznovství Erasma Rotterdamského byla přeložena do češtiny Řehořem Hrubým dva roky po původním vydání. Zajímavé jistě je, že Erasmus si dopisoval s představiteli Jednoty bratrské a v odpovědích jim chválil některá jejich stanoviska, ovšem oficiální vyjádření k nim napsat nechtěl. Ostatně ideálům Jednoty byly poplatné i tou dobou se šířící historky o bratru Palečkovi.

Vydala Paseka v roce 2007.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 2. Z toho průměrné hodnocení: 3.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31202 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Princezna nevěsta
(2) Dráček s červenýma očima
Kniha mě zaujala právě díky autorčině oblíbenosti, její knihy vyhledávají nejen maminky, ale hlavně děti. Téma pohádky, jak určuje název publikace, je v současnosti rozhodně oblíbené... Publikace je ...
(3) Dvacet tisíc mil pod mořem
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům