75 %

Kast, Verena - Otcové - dcery, matky - synové

Více informací k této knize najdete v detailu
Po několika letech vychází další kniha významné ženy jungovské hlubinné psychologie, Vereny Kastové. Pod komplikovaným názvem se skrývá studie na téma "práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě". Znalci vědí, že hlavním cílem snažení jungiánů je proces individuace, tedy vytvoření "úplného člověka", čemuž právě konstelované komplexy - emočně nabité, nevědomě spouštěné reakce na určité podněty či situace - zásadně překážejí. Otcové - dcery, matky - synové je tak nejen knihou o vztazích otců a matek k dcerám a synům, ale především o nutnosti včas se odpoutat a plně dospět, i když to mnohdy vyžaduje překročit nejen svůj stín. Výchovné rady a postupy se čtenář nedoví žádné, ale za to se doví, jakým způsobem přemýšlení se konstelované komplexy projevují, jak se k nim dá přijít a vlastně i to, jak se jim dalo předejít.

V úvodu Kastová píše: Jestliže muž stále hledá ve svých přítelkyních matku nebo si přímo vybírá mateřské přítelkyně, pak pro většinu lidí v jeho okolí zní diagnóza jasně: Dotyčný trpí mateřským komplexem. ... Obecně se také ví, že na tom něco není v pořádku. ... Jestliže se u ženy ukazuje zalíbení v mužích, kteří jsou podstatně starší než ona, pak se jí přiřkne otcovský komplex a tiše se jí tak vyčítá, že se neodloučila od svého otce. Podobné bonmoty mají za cíl uvést záměr knihy: Formulování a předložení autorčina pohledu na komplexy, který získala za více než 20 let praxe. Zvláště důkladně se pak zaměřuje na původně pozitivní mateřský a otcovský komplex, jako i na rodičovské komplexy u žen, které jsou obecně chápány jako méně škodlivé, či přímo vyhovující patriarchální společnosti.

Prvním tématem je věku přiměřené odloučení. Nedostatečné nebo neprovedené odloučení vede ke vzniku původně pozitivních otcovských a mateřských komplexů, tedy komplexů, které jsou následkem ustrnutí v jisté situaci jinak správného vývoje. Na rozdíl od negativních rodičovských komplexů, které jsou způsobeny vadným chováním rodičů k dětem.

Kastová je přísná: Nejpozději v adolescenci by mělo dojít ke zrušení idealizace rodičovských postav (která znamená znehodnocení dítěte). U rodičů to někdy probouzí závist, když mladiství žijí to, co si oni sami zapověděli. Odpoutání vyžaduje sílu a je kompromisem mezi tím, co chce od člověka jeho vlastní život, a tím, co chce okolí, ve kterém žije. To, co adolescent vnímá, jako "naprosto vlastní cestu" bývá důsledně kolektivní cesta. Ve fázi odpoutávání totiž nejsou podstatní osobní rodiče, ale otcovské a mateřské postavy.

Příkladem neodpoutání se od otce je Freud. Ve "Výkladu snů" rozkryl, proč přišel na otcův pohřeb pozdě a z krize identity získal energii potřebnou ke zkompletování psychoanalýzy. Při objevu oidipského komplexu však opět přehlédl roli otce - krále Laia, který nechá Oidipa zmrzačit a pohodit v lese. Peter Blos vyřkl teorii, podle níž naléhající sexualita u adolescentů slouží především k odpoutání od otce. Z čehož prý plyne i role sexu ve Freudově teorii.

Jak již bylo řečeno, věnuje Kastová velkou pozornost vývoji dívek, které společnost v adolescenci netlačí k překonání rodičovských komplexů, neboť nevyžaduje jejich důslednou individuaci. Identitu s otcovským komplexem pak dotvoří muž-partner. Oproti tomu Kastová prosazuje názor, že ženy si musí své místo obsadit a pojmenovat samy, nesmí tak udělat jiné ženy a tím méně pak muži. Postavení "proti" matce je nezbytný počátek individuace dívky. Není nutné se nenávidět. Cílem ostatně není úplné odpoutání a přerušení kontaktů.

Tam, kde začíná oblast našeho komplexu, jsme zpravidla určováni komplexem a nikoli objektivitou. Na jiném místě autorka uvádí tuto definici komplexu: Komplexy jsou specifické konstelace vzpomínek ze zhuštěných zkušeností a fantazií shromážděných kolem spojujícího základního tématu, obsazených silnou emocí stejné kvality. Člověk pod diktátem komplexu žije mezi minulostí, která zatěžuje, a budoucností, která nahání strach. K obecné části ještě poznamenejme, že aktuální síla komplexu vzhledem k ostatním komplexům a jáskému komplexu se dá zjistit Jungovým asociačním experimentem.

Komplexy, které jsou zprvu prožívány jako v životě velmi podpůrné, se mohou následně ukázat jako omezující, jestliže v určitém věku nedojde k přiměřenému odpoutání. Tímto citátem se čtenář posouvá do stati o původně pozitivním mateřském komplexu u muže. Takový muž je příjemný, oblíbený, empatický, ale nechce se vázat. Nemůže, je vázán doma, odkud "je hřích odejít". Snahu vymanit jej z tohoto světa bere jako zradu. Jeho ženská obdoba se dá charakterizovat slovy: "Všechno se dá vydržet, jestliže se člověk dobře nají", ale i ona nesnáší ztrátu a rozchod. To byly také důvody, které oba figuranty nahnaly do depresí a posléze i k analýze.

Obecně se lidé s původně pozitivním mateřským komplexem dají charakterizovat heslem "užívat si a nechat užívat si". Důvěřují světu, očekávají dobro a často také dobro sklízejí. Jsou kreativní a obdaření bohatou fantazií, protože jsou spíše blízko nevědomí. Atmosféra tohoto komplexu je blízká prožívání animy - touha po zrušení hranic a splynutí, duševní rozšíření. Hlavní obtíží lidí s pozitivním mateřským komplexem je problém s loučením, problém akceptovat existenci smrti, fakt, že existují loučení a nové počátky, zlomy a hledání nových možností. Rozhodnutí se pro něco - a tím také proti něčemu - či vnášení agresivity do života vůbec. Přesvědčení, že pro individuaci je nutné obětovat hodně z požitkářského stavu nerozlišenosti vede k depresivní struktuře osobnosti a různým úzkostným poruchám.

Od těchto osobnostních charakteristik se Kastová přehoupne k Jungovi, popření jeho teorie nevědomého kojence interagujícího s archetypem matky namísto konkrétní matky a mateřským bohyním. Je tedy metodicky možné chápat bohy a bohyně - vždy na základě co nejširších znalostí o jejich prostředí a mystériích - jako strukturální elementy kolektivního nevědomí a ním spjatých obecně lidských témat, které se odrážejí ve fantazii jako vzpomínky a očekávání. Po tomto zdůvodnění snad nepřekvapí, že návod k vývoji směrem ven z původně pozitivního mateřského komplexu představují pohádky. Konkrétně je to syrová, irská "Rytíř s potemnělou tváří" pro vývoj muže a známá i zfilmovaná Husopaska pro ženy.

Menší prostor je vyhrazen pro původně pozitivní otcovský komplex. U synů se projevuje sjednocením "já a otec jsme jedno". Jakýkoli rozpor s otcem je pak znemožněn, neboť by znamenal ztrátu hodnoty syna v očích otce a tím pádem i v očích svých. Charakterizuje je konzervativizmus, důraz na výkon a pragmatické heslo "co člověk chce, to dokáže". Pozorné dcery, to jsou ženy s tímto komplexem. I ony však občas postrádají účast a lidskost, ačkoliv jsou velmi výkonné. Svou identitu si nechávají předepisovat mužem nebo vztahem k autoritám, na nichž identita domněle závisí. Potřebné ocenění však nakonec otec vůbec není schopen poskytnout. I toto téma je doplněno postavami otcovských bohů a uzavřeno vývojem anima. Podnětně jsou i zmínky o očekáváních kladených na "patriarchální vědu", očekáváních, která jsou totožná s nároky na patriarchální bohy - poskytnutí nezvratného vysvětlení, řádu, předvídatelnosti.

Pak nastupují příběhy "špatných lidí ve špatném světě". Původně negativní mateřský komplex u žen dává nahlédnout, že zneužívání dětí v rodinách není novinkou posledních let. I v těch nejhorších životních podmínkách existují oázy, prostory, ve kterých se dá přece jen dobře žít. A právě málo hýčkaní lidé jsou schopni tyto oázy zvlášť dobře vnímat a vychutnávat. Při všech výkonech osob s konstelovaným původně negativním mateřským komplexem nejde jen o daný výkon nebo činnost, ale vždy také o to, získat oprávnění k existenci. Úhrnem tedy základní nedůvěra pojící se s pocitem beznaděje a přitom touha po ohodnocení od těch, kteří jej neposkytnou. U tohoto komplexu je nezbytně nutné, aby lidé nečekali na to, že jim někdo poskytne oprávnění k existenci, ale když už jednou jsou, aby si dali oprávnění k existenci sami.

Původně negativní otcovský komplex u muže je ilustrován Kafkovým Dopisem otci: "Zamáčknutý v nic" - Franz Kafka... U žen tento komplex startují vryté otcovské věty: "Stejně vím, že to nikdy nedokážeš", nebo "Z tebe nikdy pořádná ženská nebude!"

Závěrem pak autorka upozorňuje, že málokdy jsou konstelovány komplexy v tak čisté a silné formě, jak bylo ukázáno v knize. Všechny příkladné osoby byly navíc dostatečně vzdělané, aby mohly poskytnout dostatečně bohaté sebezhodnocení, či výklad svého chápání sebe, své rodiny a svých problémů. Závěr také nabízí překvapivou politickou vizi vycházející z důkladné individuace: Na politické rovině budou lidé, kteří se dostatečně vymaní z mateřských a otcovských komplexů, vnímat více vlastní zodpovědnosti, nebudou stále jen čekat na to, že matky a otcové něco udělají, aby je za to vzápětí mohli zkritizovat. Dokážu si představit, že pak politici budou vnímáni spíše v sourozenecké pozici jako ti, kteří právě ve velkém stylu organizují a plánují soužití a kteří také mohou být druhými vystřídáni.

Vydal Portál v roce 2004. Psáno pro sekci Věda Neviditelného psa.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 7. Z toho průměrné hodnocení: 1,57.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31169 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Češi, Němci, Židé?
(2) Encyklopedie mystiky IV.
Můžeme říci, že díl čtvrtý kontinuálně navazuje na díl třetí. Hned první kapitola je přehledem esoterického křesťanství, ukrytá pod názvem, Některé aspekty křesťanského esoterismu 18. století; sepsal ...
(3) Dřevěné kostely a zvonice v Evropě I.+II.
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2021 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům