70 %

kol. - Encyklopedie mystiky II.

Více informací k této knize najdete v detailu
Druhý díl šestidílné encyklopedie mystiky se zabývá křesťanstvím doby Římské říše, jeho vznikem, členitou dobou rozmachu helénismu s gnosí a hermetismem i dobu církevních Otců, ať už latinských, řeckých nebo pouštních. Celkem pět kapitol, navazujících na první díl.

Prvá kapitola Serge Missatkinea je o novozákonní mystice. Tato stať je zamyšlením nad evangelii, o nových možnostech a myšlenkách jež mystikovi přinášejí. Ústředním bodem mystiky synoptických evangelií je Království Boží. Objev niternosti, vnitřního života, Kristus jako Logos a světlo. Světlo v člověku, po kterém teď budou pátrat všichni mystikové. Význam Ducha svatého, boží milosti, modlitby i odříkavého života. Každý vyvážený duchovní život vede k vidině proměněného Krista, jímž Otec předává v Duchu svatém nestvořené Světlo své nedostižné přirozenosti. Právě to světlo, pro které nebylo lze na Boha pohlédnout, jak popisovali mystikové židovští.

Rozsáhlejší a historická je kapitola Roberta Statlendera, Gnose a hermetismus. Vykresluje helénistický svět jako dobu, ve které řecká obec - polis ztratila svou moc i náboženský význam a Řek se stal "kosmopolitou" - vyděděncem, jakým už byl Žid. Svět je najednou špatný, plný zla a bezpochyby proto nemohl být stvořen dobrým bohem, ale jen upadlým demiurgem. Záchranu skýtá jen "absolutní poznání" - gnose. Svému uživateli (gnostikovi) dává reálný pocit skutečného místa ve světě, a již sám tento pocit mu přináší spásu, hned jak jej zakusí. Osvobodí se tím od světa, neboť mu unikne.

Spíše než jako zvláštní nauka se gnose jeví jako způsob myšlení na konci starověku. Gnose se objevuje v různých, vzájemně se prolínajících kontextech: křesťanském, židovsko-křesťanském a pohanském. Prolínají se jak prostorově, tak časově... Gnostická vzpoura proti světu je vzpourou proti řecké vědě. Gnostikové prožívali čas jako zlo. Opět zde narážíme na rys, který je gnostikům vlastní: prvotní pesimismus. Originalitu, kouzlo a stálou platnost dává gnosi beznaděj: Stvoření světa je omyl.

Zvláštním cestám gnostického uvažování odpovídají i zvláštní metody: Zposvátnění pohlavního styku se dosahuje jeho odosobněním. Gnostikové byli organizování v malých kaplích, autor mezi ně řadí i hermetiky z helénistického Egypta, ačkoliv těm byla cizí organizovanost i bytostný pesimismus a dualismus. U hermetiků není mystické hledání jen hledáním spásy, ale též metodou vědeckého objevu. Pro hermetika je zlem nevědomost. Zajímavé spojení uvažování gnostiků s hermetiky a jejich prostřednictvím s astrology v této kapitole je uťato krátkou zmínkou o Máním a mandejcích, kterou celá kapitola poněkud bezzávěrečně končí.

Zbytek knihy je věnován pravověrnému křesťanství. Nejprve je to Mystika prvotního křesťanství Jeana Boesse. Dominantním rysem raného křesťanství je pneumatismus, hybnou silou všeho je Duch svatý. Pneumatické jevy jsou běžné, zvláště pak prorocký dar; svou úlohu hrají vidění. Pavlův pneumatismus ztotožňuje Krista s Duchem. Silná jsou očekávání konce světa. Křesťanství vstřebává a dovršuje helénismus. Gnose není oddělena, Kléméns považuje proroka za gnostika.

Od apoštolů a jejich žáků se výklad posouvá k Řeckým a latinským Otcům; kapitolu sepsali Jean Boesse a Jacques Lacoudre. Prvým, komu je po obecném úvodu věnována pozornost, je Órigenés, jež tvoří předěl mezi eschatologickou mystikou mučedníků a mystikou mnišskou. Jeho teorie je věrná pneumatismu 1. století a upřednostňuje duchovně založeného člověka, čímž zniterňuje křesťanský život.

Křesťanství se musí vypořádat s nenaplněnými eschatologickými očekáváními apokalypsy. Úřední uznání křesťanů roku 313 v jistém slova smyslu znamená konec eschatologie a tím, jak ztratí dynamiku očekávání, i konec duchovní jednoty křesťanstva. ... V okamžiku, kdy duchovní úroveň křesťanských obcí klesá, rodí se křesťanský monachismus. Mniši chtějí být pokračovateli mučedníků. Toto je doba Kappadockých Otců. Rozebráni jsou tři, Basileos, jeho bratr Řehoř z Nyssy a Řehoř z Nazianzu. Basileos dal do služeb víry stoické předpisy, zdůrazňuje význam manuální práce, která neruší modlitby, ale vytrhává z lenivosti. Řeholní chudoba je kojnou filozofie. Spolu s Řehořem s Nyssy tvořili mystická pravidla mnišství. Mystik neunikne víru lidského údělu, jeho velikost tkví v tom, že zná jeho relativnost a nepřisuzuje prvořadý význam potřebám spojeným s každodenním životem... Doslova přirovnává člověka k hovadu zapřaženému v žernovu: Ten pohyb v kruhu nikdy nekončí, dokud z tohoto žernovu neunikneme. Vpravdě buddhistický obrat. Řehoř obdivuje zanícení messaliánů, ale odsuzuje jejich zahálčivost, tato skupina považovala práci za ďábelské pokušení.

Řehoř z Nazianzu prosazoval ryze kontemplativní přístup, byl ovlivněn stoickou morálku a do služeb křesťanství přivádí platonismus i helénismus. Dalšími jmenovanými jsou Jan Zlatoústý, podněcovatel hnutí hledajících asketickou dokonalost a Dionýsios Areiopagítés: Poznat toho, kdo je mimo veškeré možné poznání, bude možné jen skrze nevědomost.

Otce latinské zastupuje pět jmen: Ambrož z Milána, první Otec latinské církve, který nevzešel z pohanství; Jeroným, překladatel Bible; Augustin; Jan Cassianus, klasik kontemplativního mnišského života, který na západ uvedl Órigena a Evagria; a poslední představitel latinské patristiky Řehoř Veliký, mystik světla a kontemplace, roku 590 aklamací zvolený papež, který zavedl mimo jiné gregoriánský chorál.

V tomto dílu již zbývá jen samé jádro mystiky - mystika pouštní, sepsaná editorkou díla Marií-Madeleine Davyovou. Kdo se poddá pochybnostem - zoufalým myšlenkám, okamžitě přestává být eremitou. Stále musí mít víru, být ve střehu, jinak jej zničí jeho vlastní běsi. Tradice pouštních poustevníků bezesporu představuje jeden z vrcholů mystiky. Představuje touhu po absolutnu, kterou na konci 3. století zklamala "komercionalizace" a konformizace již nepronásledovaného křesťanství. Tento útěk do pouště, který stojí u vzniku nového typu mnišství, vyjadřuje vůli zříci se všeho a nepodílet se nijak na životě společnosti. "Uteč, mlč, zůstaň v klidu", to radí hlas abba Arseniovi v Apofthegmatech (sentencích a anekdotách ze života pouštních Otců). To je hésychie - mystické ticho. Poustevníkova modlitba se srovnatelná s dýcháním. ... Eremita si ani neuvědomuje, že se modlí, či spíše, že sám je modlitba.

V portrétech poustevníků jsou uvedeni Antonín "Otec mnichů" - Pachomius, Pseudo-Makarios, Evagrius Pontský, Dorotej z Gazy, Izák z Ninive, Jan Klimakos, Maxim Vyznavač a Hésychios ze Sinaje. Někteří z uvedených podstatněji ovlivnili především ortodoxii, například Izák z Ninive. I hnutí poustevníků později ze samoty přešlo v klášterní komunity. O přetvoření mystiky pro klášterní účely se zasloužil Evagrius, dědictví pouště si však ponechal: Jestli mnich chce získat zkušenost s lítými démony, nechť sleduje své myšlenky.

Úhrnem lze říci, že druhý díl encyklopedie pokračuje ve stopách prvého, dva z pěti autorů jsou dokonce totožní. Kapitola Gnose a soubor kapitol o mystice pravověrného křesťanství, spolu s řeckou a židovskou mystikou z prvého dílu tvoří čtyři průchody týmž dějinným údobím ve stejném prostoru. Průsaky jistých jmen se objevují, ale provázanější srovnání chybí. Přehledně jsou sepsány poslední tři kapitoly, obzvláště pouštní mystika. Gnose a hermetismus je zajímavá náhledem i souvislostmi, ale působí dojmem dodatečného krácení a jisté "nedořečenosti".

Vydalo Argo v roce 2001.

Diskuze k této recenzi:


Jak se Vám líbila tato recenze?
Oznámkujte jako ve škole
 1     2     3     4     5    Odeslat
Celkem hlasů 2. Z toho průměrné hodnocení: 1.

Bookmark and Share
Knihovnice.cz je na sociálce... ne na úřadu, ale na sociálních sítích. Přidejte se k nám na Facebooku a Twitteru.

Facebook Knihovnice.cz Twitter Knihovnice.cz
Chcete zde
inzerovat?
Napište si o ceník
na adresu
Aktuálně Vám nabízíme
1064 recenzí
  (1012 ohodnocených)
1091 knih
  (963 ohodnocených)
a celkem 31192 čtenářských hodnocení
články pro RSS
Přidej na Seznam

PageRank ukazatel
R e k l a m a
Zde může být Vaše reklama. Kontakt: reklama@knihovnice.cz
R e k l a m a
Starší kusy
(1) Abeceda tělesné lásky
Přísloví praví, že láska prochází žaludkem. Máme rádi lidi, kteří nám dají dobře najíst a máme rádi kočky, protože se tváří spokojeně, když jim dáme najíst. Máme rádi lidi, kteří s námi souhlasí. ...
(2) Velké dějiny zemí Koruny české XV.a
(3) Závistivý lidojed a pták nepták
Knihovnice.cz podporuje
Rosteme s knihou
Vydavatelství audio knih
Celé Česko čte dětem
Spřátelené weby
© 2004-2022 Alžběta Červená, Radek Červený, Václav Čermák. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu Knihovnice.cz je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.


TOPlist
Knižní startér - dejte šanci talentovaným autorům a zajímavým projektům